พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี
ผบ.สปท.


พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม
รอง ผบ.สปท.


พลโท โสภณ ศิริงาม
เสธ.สปท.


พลตรี ธาวิน อัครเมธายุทธ
รอง เสธ.สปท.


พลตรี กิตติ คงสมบัติ
รอง เสธ.สปท.