อดีตผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
อดีตผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พลเอก ศิรินทร์  ธูปกล่ำ
๑ เมษายน ๒๕๓๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕
พลเอก นิยม  ศันสนาคม
๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๘
พลเอก อิทธิพล  สังขวาสี
๑ ตุลาคม ๒๕๓๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙
พลเอก บุญศักดิ์  กำแหงฤทธิรงค์
๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
พลเอก ธีรเดช  มีเพียร
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐
พลเอก พิศาล  บัวสรวง
๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔
พลเอก บุรี  มนต์ไตรเวศย์
๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕
พลเอก รณจักร  สวัสดิเกียรติ
๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗
พลเอก วินิจ  บุณยะประภัศร
๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘

พลเอก ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์
๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐

พลเอก กมล แสนอิสระ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑
พลเอก นรินทร์ แทบประสิทธิ์
๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
พลเอก ภุชงค์ รัตนวรรณ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
พลเอก เผด็จการ จันทร์เสวก
๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
พลเอก สุรพันธ์ วงศ์ไทย
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓