• การแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ[ดูรายละเอียด]
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ [ดูรายละเอียด]
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกาาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ [ดูรายละเอียด]
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ [ดูรายละเอียด]
 • เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ ขอทุนการศึกษา ม.รังสิต ในระดับปริญญาโท ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ ทุน [ดูรายละเอียด],[แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา]
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น นักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคปกติ และ ภาคสมทบ โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.mtts.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๓ ม.ค. - ๒๘ ก.พ.๖๕[ดูรายละเอียด]
 • คำแนะนำการปฏิบัติสำหรับการสอนภาควิชาการ ในการสอบคัดเลือกกำลังพลของ บก.ทท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สายวิทยาการศึกษา)[ดูรายละเอียด]
 • ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรโดยการทำหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สายวิทยาการศึกษา)[ดูรายละเอียด]
 • ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรโดยการปรับคุณวุฒิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สายวิทยาการศึกษา 1)[ดูรายละเอียด]
 • ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรโดยการปรับคุณวุฒิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สายวิทยาการศึกษา 2)[ดูรายละเอียด]
 • ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวนจากพนักงานราชการและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สายวิทยาการศึกษา)[ดูรายละเอียด]
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจากเว็บไซต์ของหน่วยราชการในพระองค์ [ดูรายละเอียด]
 • สปช.ทหาร สนับสนุนภารกิจ บก.ทท. และหน่วยงานภายนอก ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 019 (COVID-19) [ดูรายละเอียด]
 • ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ นทพ. ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อสร้างการรับรู้แก่กำลังพล บก.ทท. และครอบครัว [ดูรายละเอียด]
 •  ประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) [ดูรายละเอียด]
 •  คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ BOOKDOSE PATH [ดูรายละเอียด]
 •  ประกาศ "รายชื่อผู้ได้รับทุนปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต" ปีการศึกษา ๒๕๖๔ [ดูรายละเอียด]
 •  ประกาศ "รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต" ปีการศึกษา ๒๕๖๔ [ดูรายละเอียด]
 •  เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ ขอทุนการศึกษา ม.รังสิต ในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ ทุน [ดูรายละเอียด] - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้
 • สรุปผลการปฏิบัติงานของ สปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ ดูรายละเอียด ]
[ ดูทั้งหมด ]

กิจกรรมหน่วย


สื่อความรู้ออนไลน์

คลังความรู้ออนไลน์

ห้องสมุดทหาร

สถาบันภาษากองทัพไทย

Image

Image

Image
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๖๒ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์: ๐๒๒๗๖๘๐๘๐
โทรสาร: ๐๒๒๗๖๘๐๘๐
E-mail: ndsi@rtarf.mi.th