ระบบจองห้องประชุม

Meeting Room ระบบอำนวยความสะดวกให้กับ เจ้าหน้าที่ สปท. เป็นเครื่องมือหลักในการติดต่อประสานงานให้การบริหารจัดการห้องประชุม/ห้องเรียน/ห้องสัมมนา