ยินดีต้อนรับ

กิจกรรม


Cinque Terre

งานคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม

Cinque Terre

งานคุณภาพและมาตรฐานการฝึกอบรมทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

Cinque Terre

งานกรรมวิธีข้อมูล สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

- ประชุมพัฒนาสารสนเทศสถานศึกษา กห.

งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

Cinque Terre

ระเบียบคำสั่ง/ข้อบังคับต่างๆ

- กฏหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาของ กห.    
- คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา สังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๑    
- ระเบียบ คำสั่ง นโยบาย ด้านคุณภาพและมาตรฐานการฝึกอบรมทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย    
- แนวทางการประกันคุณภาพการฝึกอบรมทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๖๒    
- แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาทางทหารระดับสูงของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.ศ.๒๕๖๒