ข้อมูลการประกาศราคากลาง ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

วันที่ประกาศ
ข้อมูลประกาศราคากลาง
หมายเหตุ
๓๐ ส.ค.๕๙
 
๒๕ ส.ค.๕๙
 
๑๙ ส.ค.๕๙
 
๑๙ ส.ค.๕๙
 
๑๙ ส.ค.๕๙
 
๑๙ ส.ค.๕๙
 
๑๙ ส.ค.๕๙
 
๑๑ ส.ค.๕๙
 
๓ ส.ค.๕๙
 
๓ ส.ค.๕๙
 
๓ ส.ค.๕๙
 
๓ ส.ค.๕๙
 
๒ ส.ค.๕๙
 
๑ ส.ค.๕๙
 
๑ ส.ค.๕๙
 
๒๘ ก.ค.๕๙
 
๒๗ ก.ค.๕๙
 
๒๑ ก.ค.๕๙
 
๑๓ ก.ค.๕๙
 
๗ ก.ค.๕๙
 
๓๐ มิ.ย.๕๙
 
๒๗ มิ.ย.๕๙
 
๑๗ มิ.ย.๕๙
 

 


* การคอร์รัปชั่น คือ หายนะของชาติและผู้คอร์รัปชั่น *