ข้อมูลการประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ประกาศ
เรื่องประกาศ พร้อมตารางแและราคากลาง
วันกำหนดยื่นซอง
ผู้รับซอง - ผู้ยื่นซอง
ประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการสอบราคา
๓๐ ก.ย.๖๔
ประกาศราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
   
๓๐ ก.ย.๖๔
ประกาศราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารพฤกษชาติพระทรงชัย
   
๓๐ ก.ย.๖๔
ประกาศราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสัมมนา ๑-๔ อาคาร สจว.สปท.
   
๓๐ ก.ย.๖๔
ประกาศราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประจำที่ทำการ วปอ.สปท.
   
๓๐ ก.ย.๖๔
ประกาศราคาจ้างเหมาเปลี่ยนพรมพื้นห้อง อาคารหอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
   
๓๐ ก.ย.๖๔
ประกาศราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชาสนเทศ ๒ (ห้องเรียนน ๒) สจว.สปท.
   
๑๗ ก.ย.๖๔
๒๑ ก.ย.๖๔ ผู้รับซองผู้ยื่นซอง
๑๗ ก.ย.๖๔
๒๑ ก.ย.๖๔ ผู้รับซองผู้ยื่นซอง
๑๗ ก.ย.๖๔
๒๑ ก.ย.๖๔ ผู้รับซองผู้ยื่นซอง
๗ ก.ย.๖๔
   
๗ ก.ย.๖๔
ประกาศราคาจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนท่อน้ำ และงานระบบกันซึมทางเดินดาดฟ้า อาคาร ๒, ๖ และ ๗
   
๗ ก.ย.๖๔
ประกาศราคาจ้างเหมาเปลี่ยนหลังคา งานระบบกันซึมทางเดินดาดฟ้า อาคาร ๓
   
๒๕ ส.ค.๖๔
ประกาศราคาจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมสื่อการเรียนการสอน
   
๑๘ ส.ค.๖๔
ประกาศราคาหลักการประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดใหญ่
   
๑๘ ส.ค.๖๔
ประกาศราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่าประจำ อาคาร บก.สปท.
   
๑๘ ส.ค.๖๔
ประกาศราคาจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมสื่อการเรียนการสอน
   
๑๘ ส.ค.๖๔
ประกาศราคาจ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ในพื้นที่ของ วปอ.สปท.
   
๓๐ ก.ค.๖๔
ประกาศราคาหลักการประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดใหญ่
   
๒๙ ก.ค.๖๔
ประกาศราคาจ้างทำสื่อการเรียนการสอนสร้างองค์ความรู้กระบวนการแสวงข้อตกลงทางทหารร่วม
 
๒๙ ก.ค.๖๔
๒๒ ก.ค.๖๔ ผู้รับซองผู้ยื่นซอง
๗ ก.ค.๖๔
๗ ก.ค.๖๔  
๒๕ มิ.ย.๖๔
๑๘ มิ.ย.๖๔ ผู้รับซองผู้ยื่นซอง
๒๕ มิ.ย.๖๔
๙ มิ.ย.๖๔  
๓๑ พ.ค.๖๔
๔ มิ.ย.๖๔ ผู้รับซองผู้ยื่นซอง
๑๘ พ.ค.๖๔
๑ มิ.ย.๖๔
   
๒๗ เม.ย.๖๔
๒๘ เม.ย.๖๔  
๒๕ มี.ค.๖๔
๑ เม.ย.๖๔    
๒๕ มี.ค.๖๔
๑ เม.ย.๖๔  
๒๕ มี.ค.๖๔
๑ เม.ย.๖๔    
๒๕ มี.ค.๖๔
๒๕ มี.ค.๖๔ ผู้รับซองผู้ยื่นซอง
๑๕ ก.พ.๖๔
๑๑ ก.พ.๖๔ ผู้รับซองผู้ยื่นซอง
๒๒ ม.ค.๖๔
๒๘ ม.ค.๖๔ ผู้รับซองผู้ยื่นซอง
๒๒ ม.ค.๖๔
ประกาศราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถหน้าอาคาร วสท.สปท.
   
๒๒ ม.ค.๖๔
ประกาศราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประจำอาคารหอประชุม วปอ.สปท.
   
๒๘ ธ.ค.๖๓
ประกาศราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องรับแขกต่างประเทศ ชั้น ๒ อาคาร บก.สปท.
   
๒๑ ธ.ค.๖๓
ประกาศราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย (๒)
   
๑ ธ.ค.๖๓
ประกาศราคาจ้างเหมาปรับปรุงจุดทิ้งขยะพื้นที่ สปท.
   
๑ ธ.ค.๖๓
ประกาศราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแนวรั้ว และประตูทางเข้า
   
๑๓ พ.ย.๖๓
๒ พ.ย.๖๓ ผู้รับซองผู้ยื่นซอง
๓ พ.ย.๖๓
๒ พ.ย.๖๓ ผู้รับซองผู้ยื่นซอง
๑๖ ต.ค.๖๓
     
๑๖ ต.ค.๖๓
๒๒ ต.ค.๖๓ ผู้รับซองผู้ยื่นซอง
๕ ต.ค.๖๓
ประกาศราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาดอาคาร สปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
   
๒๕ ก.ย.๖๓
๑๘ ก.ย.๖๓  
๑๗ ก.ย.๖๓
๑๖ ก.ย.๖๓  
๑๗ ก.ย.๖๓
๑๗ ก.ย.๖๓

ผู้รับซองผู้ยื่นซอง

๘ ก.ย.๖๓
๒ ก.ย.๖๓

ผู้รับซองผู้ยื่นซอง

 

* การคอร์รัปชั่น คือ หายนะของชาติและผู้คอร์รัปชั่น *