ข้อมูลการประกาศสอบราคา ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

วันที่ประกาศ
เรื่องประกาศ พร้อมตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง
วันกำหนดยื่นซอง
ผู้รับซอง
ผู้ยื่นซอง
ประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการสอบราคา
๒๐ ก.ย.๕๙
๕ ต.ค.๕๙
๒๐ ก.ย.๕๙
๖ ต.ค.๕๙
๒๐ ก.ย.๕๙
๔ ต.ค.๕๙
๑๙ ก.ย.๕๙
๑๙ - ๒๙ ก.ย.๕๙
๒๕ ส.ค.๕๙
๗ ก.ย.๕๙
๒๔ ส.ค.๕๙
๒๔ ส.ค. - ๕ ก.ย.๕๙
๔ ก.ค.๕๙
๔ ก.ค. - ๑๔ ก.ค.๕๙
๒๗ มิ.ย.๕๙
๒๘ มิ.ย. - ๘ ก.ค.๕๙
๓ มิ.ย.๕๙
๓ - ๑๓ มิ.ย.๕๙
๒๙ มี.ค.๕๙
จัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง ในพื้นที่ บก.สปท. ด้วยวิธีพิเศษ
     
๔ มี.ค.๕๙
๑๗ มี.ค.๕๙
-
๑๐ มี.ค.๕๙
๑๐ - ๒๑ มี.ค.๕๙
๑ มี.ค.๕๙
๑ - ๑๑ มี.ค.๕๙
๑๗ ก.พ.๕๙
๑๗ - ๒๙ ก.พ.๕๙
๔ ม.ค.๕๙
๔ - ๑๔ ม.ค.๕๙
๒๒ ธ.ค.๕๙
๒๐ ม.ค.๕๘
-
-
๑๐ มึ.ค.๕๙
     
๓๐ พ.ย.๕๘
๑ ธ.ค. - ๑๔ ธ.ค.๕๘
๒๓ พ.ย.๕๘
๒๖ พ.ย. - ๘ ธ.ค.๕๘
๑๖ พ.ย.๕๘
๓ ธ.ค.๕๘
๑๖ พ.ย.๕๘
๒๗ พ.ย.๕๘
๑๓ พ.ย.๕๘
๒๖ พ.ย.๕๘
-
-
๖ พ.ย.๕๘
๙ - ๑๙ พ.ย.๕๘
๖ พ.ย.๕๘
๖ - ๑๖ พ.ย.๕๘

 


* การคอร์รัปชั่น คือ หายนะของชาติและผู้คอร์รัปชั่น *