ประกาศผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน

ของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ตามแบบ สขร.๑


ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เดือน เอกสารประกอบ หมายเหตุ
           ตุลาคม ๒๕๖๓
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           ธันวาคม ๒๕๖๓
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           มกราคม ๒๕๖๔
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           มีนาคม ๒๕๖๔
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           เมษายน ๒๕๖๔
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           พฤษภาคม ๒๕๖๔
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           มิถุนายน ๒๕๖๔
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           กรกฎาคม ๒๕๖๔
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           สิงหาคม ๒๕๖๔
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File
           กันยายน ๒๕๖๔
เอกสารแบบ สขร.๑ PDF File

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้