งานสภาการศึกษาวิชาการทหาร

 

พ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จราชการทหาร พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
การแต่งตั้งเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร
1
2
การแต่งตั้งกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ
1
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของสภาการศึกษาวิชาการทหาร เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ประเมินผลงานทางวิชาการฯ
รร.จปร.
รร.นร.
รร.นนก.
แนวทางการดำเนินงานต่างๆ
1
2