หลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อและอักษรย่อปริญญา
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

   การเรียนการสอน-การรับสมัคร
1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2. ระบบและระยะเวลาการศึกษา
3. โครงสร้างหลักสูตร
4. หมวดวิชาบังคับ
5. การจัดการเรียนการสอน

6. การรับสมัคร         
7. ค่าเล่าเรียน

    ผู้บริหารโครงการ
1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการดำเนินงาน


  ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Master of Science Program in Information Technology
   ชื่อและอักษรย่อปริญญา
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วท.ม.
Master of Science Program (In Information Technology)
M.Sc. (Information Technology)
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 • เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความรู้ความชำนาญและคุณภาพสูง ตอบสนองสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการสร้างบุคลากรของประเทศที่สามารถเป็นผู้สร้างงานทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีที่มีราคาสูง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศต่อไปในอนาคต
 • เพื่อดำเนินการวิจัยประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สามารถสร้างและประยุกต์งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้นักศึกษามีความรอบรู้อย่างกว้างขวางทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเข้าใจตนเอง ผู้อื่นและสังคมเพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการผลิตกำลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลนให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ก.พ.
 • สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในแขนงวิชาระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer Systems and Information Technology-CSIT) ต้องเคยลงทะเบียนเรียนในรายวิชาทาง คอมพิวเตอร์มากกว่าหรือเท่ากับ 12 หน่วยกิต   
 • แขนงวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ข้าราชการทหารต้องปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี ไม่จำกัดชั้นยศ
  ระบบและระยะเวลาการศึกษา
 • ศึกษานอกเวลาราชการสัปดาห์ละ 2 วัน โดยเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในวันทำการปรกติ (ช่วงเย็น) 1 วัน และวันเสาร์ (เต็มวัน)  กรณีที่มีการ
  บรรยายพิเศษในแต่ละภาคการศึกษาจะใช้สถานที่ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี เป็นระบบทวิภาค คือ ภาคต้นและภาคปลาย มีระยะเวลาเรียนแต่ละภาคประมาณ 16 สัปดาห์ ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย
  กว่า 4 ภาคการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
 • เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Master of Science (M.Sc.) (Information
  Technology) ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 แขนงวิชา คือ
 • แขนงวิชาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer Systems and Information Technology-CSIT) มีเนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้ มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และบริหารโครงการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • แขนงวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management-ITM) มีเนื้อหาให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้ในเชิงกว้างเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการบริหารระบบสารสนเทศในองค์การ

โดยทั้ง 2 แขนงวิชา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • แขนงวิชาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  (Computer Systems and Information Technology-CSIT)
  แขนงวิชาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน โดยแต่ละแผนการเรียนมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
 • แขนงวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  (Information Technology Management-ITM)
  แขนงวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน โดยแต่ละแผนการเรียนมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ เฉพาะกลุ่มวิชา ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CSIT)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
(บรรยาย - ปฏิบัติ - ค้นคว้าอิสระ)
IT 502
การวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริธีม
3
(3-0-6)
IT 511
ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3
(3-0-6)
IT 513
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3
(3-0-6)
IT 517
วิศวกรรมซอฟท์แวร์
3
(3-0-6)
IT 521
ระบบฐานข้อมูลชั้นสูง
3
(3-0-6)
IT 525
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3
(3-0-6)
IT 526
เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3
(3-0-6)
IT 560
หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
(3-0-6)
  การจัดการเรียนการสอน
 1. การเปิดรับนักศึกษาตามกำหนดของมหาวิทยาลัย และเปิดสอนในเดือน พ.ย.
 2. หลักสูตรการสอน
  • เนื้อหาวิชาตามหลักสูตรของ มธบ. เป็นหลัก
  • มีการแสดงตัวอย่างเพื่อประยุกต์เข้ากับการปฏิบัติงานของส่วนราชการและเอกชน
 3. จำนวนผู้ศึกษา ประมาณ 50 คน (สาขาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)์
 4. การเทียบโอนหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย)
   การรับสมัคร

การขายใบสมัครและรับสมัคร ดำเนินการทั้ง 2 แห่ง
- กองอำนวยการศึกษา กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   เว้นวันหยุดราชการ
- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2

   • สอบสัมภาษณ์             
   • ประกาศผลสอบสัมภาษณ์    
 
  ค่าเล่าเรียน

รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร ประมาณ 150,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 ปี ๆ ละ (75,000 บาท) 3 งวด ได้แก่

 • ปีการศึกษาที่ 1
  ภาคเรียนที่ 1 (พ.ย. - ก.พ.)
  • งวดที่ 1 ชำระ 50 % ประมาณ 20,000 บาท
  • งวดที่ 2 ชำระ 25 % ประมาณ 10,000 บาท
  • งวดที่ 3 ชำระ 25 % ประมาณ 10,000 บาท

ภาคเรียนที่ 2 (มิ.ย. - ก.ย.)

 • งวดที่ 1 ชำระ 50 % ประมาณ 17,500 บาท
 • งวดที่ 2 ชำระ 25 % ประมาณ 8,750 บาท
 • งวดที่ 3 ชำระ 25 % ประมาณ 8,750 บาท
 • ปีการศึกษาที่ 2
  ภาคเรียนที่ 1 (พ.ย. - ก.พ.)
  • งวดที่ 1 ชำระ 50 % ประมาณ 20,000 บาท
  • งวดที่ 2 ชำระ 25 % ประมาณ 10,000 บาท
  • งวดที่ 3 ชำระ 25 % ประมาณ 10,000 บาท

ภาคเรียนที่ 2 (มิ.ย. - ก.ย.)

 • งวดที่ 1 ชำระ 50 % ประมาณ 17,500 บาท
 • งวดที่ 2 ชำระ 25 % ประมาณ 8,750 บาท
 • งวดที่ 3 ชำระ 25 % ประมาณ 8,750 บาท
หมายเหตุ   มีการให้ทุนการศึกษาจำนวนหนึ่ง แก่ข้าราชการทหารที่ได้รับการคัดเลือก
 
  คณะกรรมการบริหาร
     ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 8 คน
 1. ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ                      
 2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์                            
 3. ผู้อำนวยการบัณฑิตย์วิทยาลัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ      
 4. รองผู้อำนวยการบัณฑิตย์วิทยาลัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
 5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                       
 6. คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์                         
 7. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                               
 8. ผู้อำนวยการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2954-7300 ต่อ 570, 576, 592
โทรสาร 0-2954-7357,
www.dpu.ac.th
E-mail : master@dpu.ac.th
กองวิจัยพัฒนาและบัณฑิตศึกษา ชั้น 3
กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กองบัญชาการทหารสูงสุด ถ.วิภาวดีรังสิต
โทร. 0-2277-3696 (สายตรง)
โทร.ทหาร 53-11585