ประวัติโครงการ

1. ความเป็นมาของโครงการ
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3. ลักษ
ณะโครงการการรับสมัคร

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2. หลักฐานการสมัคร
3. สถานที่ติดต่อ
4. กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร
  
(download ใบสมัครที่ : http://cm-mba.bus.ku.ac.th)
5. การสอบคัดเลือก
6. ระยะเวลาการศึกษา
7 . การเรียนการสอน
8 .
โครงสร้างหลักสูตร

 ผู้บริหารโครงการ


ความเป็นมาของโครงการ

โดยความร่วมมือระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรในกองทัพให้มีความรู้ทางบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบและทันสมัย จึงได้เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) ในปี พ.ศ. 2536 ให้กับบุคลากรในกองทัพจาก 3 เหล่าทัพ รวมทั้ง ตำรวจ และพลเรือน

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

  1. เพื่อให้มหาวิทยาลัย สามารถให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในกรณีนี้เป็นการให้บริการแก่กองทัพไทย ตำรวจ และพลเรือน
  2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจแก่ผู้เข้ารับการศึกษา
  3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกองทัพ ตำรวจ และพลเรือน ให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านบริหารธุรกิจให้สามารถรองรับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  4. เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ มีคุณภาพ มีจริยธรรมทางด้านธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์และความมั่นคงของประเทศชาติเพิ่มมากขึ้น
  5. เพื่อเกิดความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างบุคลากรจาก 3 เหล่าทัพ ตำรวจ และพลเรือน เพื่อการประสานงานที่ดีต่อกัน

ลักษณะโครงการ

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.) เป็นโครงการที่ให้การศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ โดยใช้หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข ไม่มีวิทยานิพนธ์ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (M.B.A.)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า
  2. เป็นนายทหารสัญญาบัตรชายหรือหญิง รับราชการอยู่ในกระทรวงกลาโหม และมีชั้นยศ ตั้งแต่ ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโทขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร มีชั้นยศ ตั้งแต่ ร้อยตำรวจโทขึ้นไป หรือพลเรือน นักธุรกิจ และข้าราชการทั่วไป
  3. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังจบปริญญาตรี
  4. ได้รับการยินยอมจากหน่วยงาน หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงให้เข้ารับการศึกษา
  5. มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

หลักฐานการสมัคร

  1. สำเนาการศึกษา (Transcript) 1ชุด
  2. สำเนาปริญญาบัตร 1ชุด
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 1ชุด
  5. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ตัวจริง 1 ชุด
  6. หนังสือยินยอมให้เข้าสอบของผู้บังคับบัญชาโดยตรง ตัวจริง 1 ชุด (เฉพาะข้าราชการที่หน่วยงานมีระเบียบว่าต้องขออนุมัติสอบ)
  7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 4 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  8. ค่าสมัครสอบ 600.-บาท

สถานที่ติดต่อซื้อใบสมัคร รับสมัคร และสอบถามรายละเอียด

กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

จำหน่ายใบสมัคร
ต.ค. - พ.ย.

รับสมัคร

ต.ค. - พ.ย.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

พ.ย.

สอบข้อเขียน

ธ.ค.

ประกาศผลสอบข้อเขียน

ธ.ค.

สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน)

ธ.ค.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ม.ค.

การสอบคัดเลือก

1. คะแนนสอบข้อเขียน
        ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ (ข้อสอบเป็นภาษาไทย)
        ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ (ข้อสอบเป็นภาษาไทย)
        ความรู้ภาษาอังกฤษ
2. สอบสัมภาษณ์ ( เฉพาะผู้ที่สอบคัดเลือกขั้นต้นผ่าน ตามข้อ 1 และ ข้อ 2

ระยะเวลาการศึกษา

หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี แต่ละปีจะแบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 3 ภาคการศึกษาดังนี้

                                    ภาคการศึกษาที่ 1         ระหว่าง เดือน มีนาคม – มิถุนายน
                                    ภาคการศึกษาที่ 2         ระหว่าง เดือน กรกฎาคม – ตุลาคม
                                    ภาคการศึกษาที่ 3         ระหว่าง เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

เรียนสัปดาห์ละ 3 วัน คือ

                               วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                               วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.  ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (แผนที่)
                               วันอาทิตย์ (กรณีสอนเสริม)

การเรียนการสอน

สอนเป็นภาษาไทย ใช้ตำราหลักภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนมีทั้งแบบการบรรยาย การอภิปราย การวิเคราะห์กรณีศึกษา (Case Study) โดยใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย การแบ่งกลุ่มค้นคว้าจัดทำรายงาน และนำเสนอรายงาน การทัศนศึกษา และดูงานกิจการต่างๆ

การทำเกมธุรกิจ (Business Games) การใช้แบบจำลองทางธุรกิจ การใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และโปรแกรมสำเร็จรูป

 

โครงสร้างหลักสูตร

 
วิชาบังคับ 
  26
หน่วยกิต
  วิชาเอกเลือก
12
หน่วยกิต
  วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
 
รวม
44
หน่วยกิต

                            

คณะกรรมการบริหารโครงการ

 
 1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 3. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
 4. ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 5. รองผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 6. หัวหน้าภาควิชาบัญช
 7. หัวหน้าภาควิชาการตลาด
 8. หัวหน้าภาควิชาการจัดการ
 9. หัวหน้าภาควิชาการเงิน
 10. หัวหน้าภาควิชาการจัดการการผลิต
 11. ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)

คณะกรรมการดำเนินงาน

 

- รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา จันทอง
- ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาและบัณฑิตศึกษา กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- อาจารย์ พรเทพ รัตนตรัยภพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-7057-59 (สายตรง), 0-2942-8777 ต่อ 150, 151  
http://cm-mba.bus.ku.ac.th
e-mail : fbusmba@ku.ac.th
กองวิจัยพัฒนาและบัณฑิตศึกษา
กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กองบัญชาการทหารสูงสุด ถ.วิภาวดีรังสิต
โทร. 0-2277-3696 (สายตรง)