โครงการบัณฑิตศึกษาระหว่าง สปท. กับ มหาวิทยาลัยบูรพา
 

ความเป็นมาของโครงการ
            สืบเนื่องจากแนวความคิด บฑว.สปท. ที่จะขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่ กำลังพลของกองทัพ ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสาขา
วิชาที่หลากหลาย และกำลังพลสามารถเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรตามความสนใจ การขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษา ในหลักสูตรเสนาธิการทหาร ด้วยการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถศึกษาไปพร้อมกับหลักสูตรเสนาธิการทหารได้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของแนวความคิดนี้  จากการสำรวจความ
คิดเห็น ของนักศึกษาในหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๔๕ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาฯ ที่ตอบแบบสอบจำนวน ๕๒ คน ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท มีความสนใจและมีความคิดเห็นสนับสนุนแนวความคิดในการจัดการศึกษาหลักสูตรดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ ๕๐   กกศ.บฑว.สปท. ได้รับการประสานจาก
ผศ.ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และร่วมหารือในการจัดทำโครงการบัณฑิตศึกษา
ระหว่าง สปท. กับ มหาวิทยาลัยบูรพา

การดำเนินการที่ผ่านมา
            การประชุมหารือเพื่อจัดทำโครงการบัณฑิตศึกษา ระหว่าง สปท. กับ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อ ๙ ก.ค.๔๗ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๖
บก.สปท.   ผลการประชุม เห็นชอบในการจัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ๒ สถาบัน
            การประชุมหารือฯ เมื่อ ๑๓ ส.ค.๔๗ เวลา ๑๐๓๐ ณ ห้องอธิการบดี ชั้น ๙ ตึก ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา    ผลการประชุม พิจารณาแนวทางการจัดทำ
โครงการความร่วมมือฯ ได้แก่ จำนวนหน่วยกิต ลักษณะของหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการศึกษา จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา ฯลฯ รวมทั้งการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สปท. และ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ ผบ.ทหารสูงสุด ได้กรุณาอนุมัติให้ สปท. จัดทำข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง สปท.
กับ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อจัดทำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง แล้ว

การจัดทำร่างหลักสูตรตามโครงการบัณฑิตศึกษา
             ร่างหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง (Security Resource Management) โดยมีเหตุผลในการ
จัดทำหลักสูตร ดังนี้
              ๑. เป็นหลักสูตรที่เน้นทางด้านความมั่นคง โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากหลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ที่กำลังศึกษา
ในหลักสูตรดังกล่าว หรือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ในขณะเดียวกัน จะมีบุคคลภายนอกที่สนใจเข้าศึกษาและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
              ๒. เป็นหลักสูตรที่มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมด้านการป้องกันประเทศในหลายมิติ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การทหาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งผู้บรรยายจะเป็นบุคลากรจากหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งสถาบันการศึกษาของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐ และคณาจารย์จาก ม.บูรพา
              ๓. ด้านผู้เข้ารับการศึกษา จะมีผู้เข้ารับการศึกษาจากสาขาวิชาชีพอื่น นอกเหนือจากทหาร ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการศึกษา ทำให้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในการติดต่อประสานงานภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว
              ๔. นักศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยบูรพาในสาขาอื่น ๆ สามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาในสาขาการจัดการทรัพยากรเพื่อ
ความมั่นคง เป็นวิชาเลือกเสรีได้

กำหนดการเปิดการศึกษา รุ่นที่ ๑ ใน พ.ย.๔๘ เนื่องจาก หลักสูตรเสนาธิการทหาร เปิดการศึกษาใน พ.ย. ของทุกปี ซึ่งตรงกับภาคการศึกษาที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยบูรพา

ระยะเวลาศึกษา ประมาณ ๑ ปี โดยผู้ที่กำลังศึกษาในหลักสูตรเสนาธิการทหาร จะเรียนตาม หลักสูตรปกติ (ใช้ในการเทียบโอนหน่วยกิต) และเรียนเพิ่มเติม
สำหรับวิชาของภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในส่วนที่เหลือ (จะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการศึกษาภายหลัง) สำหรับพลเรือน ที่สนใจเข้าศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงนี้ จะใช้เวลาศึกษาประมาณ ๒ ปีกำหนดการรับสม้ครและการสอบคัดเลือก
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง รุ่นที่ 3
โครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กับมหาวิทยาลัยบูรพา
 
  • ประกาศรับสม้ครเข้ารับการศึกษา
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
  • สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือก
  • รายงานตัวและทดสอบภาษาอังกฤษ
  • ปฐมนิเทศ

ม.ค. - ก.พ.
ก.พ.
ก.พ.
มี.ค.
มี.ค.
มี.ค.