Download แบบฟอร์ม เอกสารวิชาการ แผนแม่บท ฯลฯ

Download โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF คลิ๊ก-->

                                               แบบฟอร์มราชการ สปท.
(click เลือก)
 แบบฟอร์มผู้เข้ารับการอบรมการปฐมนิเทศหลักสูตรนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย
word Acrobat
  แบบฟอร์ม เพื่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน่วยงานของ สปท.
    (ดูขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการ คลิ๊ก)

word
Acrobat
  แบบฟอร์ม แบบเสนอขอความเห็นชอบ โครงการที่จะบรรจุใหม่ในแผนแม่บท ICT (Rolling Plan)
Acrobat
  แบบฟอร์ม สรุปความต้องการงบประมาณฯ
Acrobat
  แบบฟอร์ม ทะเบียนคุมงบประมาณฯ ปี ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)
excel
 
word
word  
word Acrobat
  แบบฟอร์มสถานภาพห้องสมุด
word  
word  

 

แบบฟอร์มและข้อมูลที่ใช้ในงานการศึกษาต่างประเทศ
  แบบฟอร์ม-ใบลากิจ
word Acrobat
  แบบฟอร์ม-นายทหารสำเร็จการศึกษาหลักสูตร เสธ.ปากีสถาน
 
  แบบฟอร์ม-ศิษย์เก่าสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ยม.)
excel
  ผนวก ก. หนังสือสัญญาสำหรับผู้ที่ขออนุญาตลาไปศึกษาในต่างประเทศ
Acrobat
  ผนวก ค. หนังสือสัญญาสำหรับผู้ที่ทางราชการส่งไปศึกษา และรับโอนเข้าศึกษาในต่างประเทศ
word
Acrobat
  รายละเอียดการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
Acrobat
  แบบรายงานตัวต่อ ผู้ช่วยทูตทหาร ( รายงานตัวเพื่อมาศึกษา/ฝึกงาน/ดูงาน)
word
Acrobat
  แบบรายงานตัวต่อ ผู้ช่วยทูตทหาร (รายงานจบการศึกษา/ฝึกงาน/ดูงาน)
word
Acrobat
  แบบรายงานการศึกษา  ดูงาน  ฝึกงาน  ณ  ต่างประเทศ ระดับต่ำกว่าชั้นปริญญาหรือสถานศึกษาของทหาร
word
Acrobat
  แบบรายงานการศึกษาระดับปริญญา  ณ  ต่างประเทศ
word
Acrobat
  เอกสารประกอบสัญญา (โดยทุนราชการ) update ๒ ก.ย.๕๔
word
Acrobat
  เอกสารประกอบสัญญา (โดยทุนส่วนตัว) update ๒ ก.ย.๕๔
word
Acrobat
แบบฟอร์มประวัติย่อข้าราชการ (กองบัญชาการกองทัพไทย)
word
Acrobat
  แบบฟอร์มประวัติย่อข้าราชการ (เหล่าทัพ)
word
Acrobat
  แบบฟอร์มโครงการความร่วมมือทางการศึกษา ไทย - สหรัฐฯ (IMET)
Zip Files
 
  แบบฟอร์มกรอกประวัติสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรต่าง ๆ ของเครือรัฐออสเตรเลีย (เสนอ สน.ผชท.ทหาร ออสเตรเลีย/กรุงเทพฯ)
word
pdf
  แบบฟอร์มการศึกษาประเทศเวียดนาม
 
pdf
  รายละเอียดการสอบคัดเลือกไปศึกษาหลักสูตร รร.สธ.มิตรประเทศ
 
pdf
  คุณสมบัติของนายทหารที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกไปศึกษาหลักสูตร รร.สธ.มิตรประเทศ
 
pdf
  หนังสือรับรองความไว้วางใจของ กห.อต. (เฉพาะหลักสูตรที่กำหนด)
 
pdf

 

คู่มือการศึกษา ตำราวิชาการ เอกสารอ้างอิง

คู่มือการศึกษา เอกสารอ้างอิง


  คู่มือแนวทางการศึกษาตามหลักสูตรวปอ. ของนักศึกษา วปอ. และ ปรอ. ปี พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ คู่มือเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ (เอกสารหมายเลข ๐๐๘)
Acrobat
Acrobat
Zip WordFiles
 อทร. ๘๓๐๒ การพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ
Acrobat
 อทร. ๘๓๐๗ การวางแผนทางทหาร
Acrobat
เอกสารชื่อหน่วย ตำแหน่ง และคำย่อภาษาอังกฤษ ของหน่วยใน บก.ทท. พ.ศ.๒๕๕๖
Acrobat

ตำราวิชาการ

  วิชา วิทยาการทหาร
Acrobat (เนื้อหา)
Acrobat (หน้าปก)
  วิชา วิชาการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ 
Acrobat (เนื้อหา)
ppt Acrobat (หน้าปก)
ppt  
  เอกสารประกอบการสอนของ น.อ. สมชาย สังขมณี
ppt  
  เอกสารประกอบการสอนของ พ.อ.ทนงศักดิ์ รองทิม
ppt (การบ้าน)

 

แผนแม่บท-แผนงาน-โครงการ สปท.

Acrobat
ระเบียบ กห. ว่าด้วยมาตรฐานห้องสมุดทหาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
 
Acrobat
แผนแม่บทห้องสมุดทหาร พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๗
 
Acrobat
  Acrobat


กองบรรณสารฯ และกองการศึกษา กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
โทร.02-2755992, 02-2771115
(ผู้สนับสนุนข้อมูล)