สรุปผลประจำเดือนตามแบบฟอร์ม สขร.๑
  • ข้อมูลผลการจัดซื้อ-จัดจ้างรายเดือน ตามแบบฟอร์ม สขร.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
  • ข้อมูลผลการจัดซื้อ-จัดจ้างรายเดือน ตามแบบฟอร์ม สขร.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
  • ข้อมูลผลการจัดซื้อ-จัดจ้างรายเดือน ตามแบบฟอร์ม สขร.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  • ข้อมูลผลการจัดซื้อ-จัดจ้างรายเดือน ตามแบบฟอร์ม สขร.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
  • ข้อมูลผลการจัดซื้อ-จัดจ้างรายเดือน ตามแบบฟอร์ม สขร.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
  • ข้อมูลผลการจัดซื้อ-จัดจ้างรายเดือน ตามแบบฟอร์ม สขร.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
  • ข้อมูลผลการจัดซื้อ-จัดจ้างรายเดือน ตามแบบฟอร์ม สขร.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙