แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ


แผนปฏิบัติราชการ สปท. 2564 รายละเอียด
แผนพัฒนาขับเคลื่อนองค์การสู่องค์การดิจิทัลของ สปท. รายละเอียด
แผนพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของ สปท. รายละเอียด