O 37

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บก.ทท. ประจำปี ๖๓ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ สปท. ประจำปี ๖๓ รอบ ๑๒ เดือน