O 34

แผนปฏบิตักิารส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
จัดการฝึกอบรมระเบียบวินัยกำลังพล