O 29

โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ O29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ขออนุมัติหลักการงบประมาณจัดประชุมผู้ปกครอง นตท. ที่มีแนวโน้มมีคะแนนเฉลี่ยยสะสมน้อยกว่า ๒.๒๐
ระเบียบโรงเรียนเตรียมทหาร ว่าด้วย การลงทัณฑ์นักเรียนเตรียมทหารและการตัดคะแนนความประพฤติ
สรุปผลการประชุมผู้ปกครอง นตท. ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๒๐
รายละเอียดแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ตัวชี้วัดที่ ๔ (OIT๕ O๒๙ , ของ รร.ชท.สปท.)
จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศให้กับนักเรียนช่างฝีมือทหารและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564
ขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินการกิจกรรมปฐมนิเทศ
รายงานผลการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ