กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประกอบด้วยหน่วยงาน ๑๒ หน่วย คือ.-
  กองกลาง
  กองนโยบายและแผน
  กองการศึกษา
  กองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร
  กองบรรณสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร
  กองงบประมาณ
  กองการเงิน
  กองส่งกำลังและ่บริการ
  กองจัดหา
  กองวิทยฐานะทหาร
  สถาบันภาษากองทัพไทย

 

กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ภารกิจ.-
  มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา การประศาสน์วิทยาการด้านความมั่นคงแห่งชาติ การวิจัยทางยุทธศาสตร์ การเผยแพร่วิทยาการทางทหาร การประวัติศาสตร์ โบราณคดี และพิพิธภัณฑ์ทหาร การดำเนินงานอนุสรณ์สถานแห่งชาติ และสภาการศึกษาวิชาการทหารของกองทัพไทย มีผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
กองกลาง กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ภารกิจ.-
  มีหน้าที่ดำเนินการ ประสานงาน กำกับดูแลเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล การรักษาความปลอดภัย   ประกอบด้วย.-

แผนกธุรการ    แผนกจัดการกำลังพล แผนกปกครอง
กองนโยบายและแผน กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ภารกิจ.-
  มีหน้าที่พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการในเรื่องนโยบาย วางแผนและบริหารโครงการ ระบบ แนวทาง และวิธิปฏิบัติงานโครงการ รวมทั้งตรวจสอบและประเมินผล การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการพัฒนาองค์กรตามกรอบแนวทางการพัฒนาระบบราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการของสภาการศึกษาวิชาการทหาร ตลอดจนการจัดและอัตราของหน่วย  ประกอบด้วย.-

แผนกวิทยาการ    แผนกแผนและโครงการ   แผนกวิเคราะห์และประเมินผล   แผนกสภาการศึกษาวิชาการทหาร

กองการศึกษา กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ภารกิจ.-
  มีหน้าที่พิจารณา เสนอความเห็น อำนวยการ ประสานงาน จัดทำโครงการทางการศึกษา และดำเนินการในเรื่องการศึกษา   ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการติดต่อประสาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาวิทยาการทหาร และหลักสูตรวิชาการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติในมหาวิทยาลัยทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน  ประกอบด้วย.-

แผนกศึกษาในประเทศ    แผนกศึกษาต่างประเทศ   แผนกวิทยาการทหาร

กองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ภารกิจ.-
  มีหน้าที่  พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรม  การกำหนดมาตรฐานการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรม  การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรม ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันการศึกษาของกองทัพ การพัฒนางานประกันคุณภาพการฝึกศึกษาทหาร และการศึกษาอบรมของกองทัพ  การเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ กิจกรรม และการสร้างเครือข่ายงานประกันคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรมของกองทัพและนอกกองทัพ  ประกอบด้วย.-

แผนกจัดการและส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา    แผนกตรวจสอบและประเมินคุณภาพ   แผนกพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

กองบรรณสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ภารกิจ.-
  มีหน้าที่วางแผน บริหาร อำนวยการ และกำกับดูแลการดำเนินงานเกี่ยวกับห้องสมุดของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และกิจการของห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการทุกเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรสารนิเทศ ระบบสารสนเทศของห้องสมุด และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทั้งปวง รวมทั้งสนับสนุนระบบการบังคับบัญชา  การควบคุมการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   ให้สอดคล้องกับนโยบายของกองบัญชาการกองทัพไทย  ประกอบด้วย.-

แผนกห้องสมุด    แผนกบรรณสาร   แผนกกรรมวิธีข้อมุล   แผนกปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ภารกิจ.-

มีหน้าที่ศึกษา  พิจารณา  รวบรวมหลักฐาน  เรียบเรียงและจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์และโบราณคดีเกี่ยวกับการทหาร  เผยแพร่ความรู้ด้าน ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีเกี่ยวกับการท  พิจารณา  รวบรวม และเรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับ พิพิธภัณฑ์ทหาร  แหล่งสะสมวัตถุพิพิธภัณฑ์ทหาร จัดและดำเนินการพิพิธภัณฑ์ทหาร  วางแผน  อำนวยการ  ประสานงาน และกำกับดูแลการดำเนินการอนุสรณ์ สถานแห่งชาติ 

 

กองงบประมาณ กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ภารกิจ.-

หน้าที่พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ การบริหารงานงบประมาณ การควบคุมงบประมาณ การตรวจสอบและวิเคราะห์  ประกอบด้วย.-

แผนกแผนงานและงบประมาณ    แผนกควบคุมงบประมาณ   แผนกตรวจสอบและประเมินผล

กองการเงิน กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ภารกิจ.-

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับจ่ายเงิน การบัญชี การเก็บรักษาเงิน บัญชี  และหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  ประกอบด้วย.-

แผนกควบคุมการเบิกจ่าย    แผนกบัญชี   แผนกรับ-จ่ายเงิน

กองส่งกำลังและ่บริการ กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ภารกิจ.-

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ การบริการกำลังพล การบันเทิง การจัดเลี้ยง การรักษาพยาบาล การขนส่ง การเคลื่อนย้าย การบริการอื่น ๆ การสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์) การสุขาภิบาล เรื่องเกี่ยวกับอาคารบ้านพัก การทะเบียนราษฎร์ การจัดของเยี่ยม ทุนการศึกษา งานด้านร้านค้า การกุศล (ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา)  ประกอบด้วย.-

แผนกบริการ    แผนกขนส่ง

กองจัดหา กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ภารกิจ.-
  มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับพลาธิการในขั้นการกำหนดและการรวบรวมความต้องการ สิ่งอุปกรณ์ และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง การเก็บรักษา ควบคุมการเบิกจ่าย แจกจ่าย จำหน่ายสิ่งอุปกรณ์และพัสดุ ทุกประเภท การจัดทำและควบคุมทะเบียนครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการ และหน่วยขึ้นตรงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กองวิทยฐานะทหาร
ภารกิจ.-

สถาบันภาษากองทัพไทย กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ภารกิจ.-
  ให้การฝึกศึกษาภาษาอังกฤษ สำหรับกำลังพลกองทัพไทยเพื่อไปศึกษาหลักสูตรในต่างประเทศให้การฝึกศึกษาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่จะไปปฏิบัติภารกิจในการฝึกร่วม/ผสม รวมทั้งปฏิบัติการ และสัมมนาร่วมกับต่างประเทศให้การฝึกศึกษาภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับกำลังพลกองทัพไทยให้การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ แก่กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ให้ความรู้ภาษาไทยแก่นักศึกษาต่างชาติ ที่จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของกองทัพไทย