งานวันคล้ายวันสถาปนา สปท. ประจำปี ๒๕๖๐ (ครบรอบ ๒๗ ปี) ในวันอังคารที่ ๒๙ ส.ค.๖๐
ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สปท.