การจัดแสดงกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๐ วันเสาร์ที่ ๑๔ ม.ค.๖๐ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย