พล.อ. สุรสิทธิ์ ถาวร ผบ.สปท. ตรวจเยี่ยม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เมื่อ ๙ ม.ค.๖๐