พล.อ. สุรสิทธิ์ ถาวร ผบ.สปท. ตรวจเยี่ยม สภาบันภาษากองทัพไทย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เมื่อ ๖ ม.ค.๖๐