การศึกษาดูงานหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ ๓๙
ณ บก.ทท. และ กรมชลประทาน ในวันจันทร์ที่ ๑๙ ธ.ค.๕๙