การบรรยายพิเศษ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในวันศุกร์ที่ ๒ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๑๓๐ ณ ห้อง บฑว.๑ สปท.