ผศ.ดร.พัชนีย์ ธนะเสนา คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจและคณะ
เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ. สุรสิทธิ์ ถาวร ผบ.สปท. เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๕๙