กิจกรรม ทำบุญตักบาตรของ สปท. เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๗๐๐ ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สปท.