พิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อ ๒๙ ก.ย.๕๙


    [Next] [Last]
 
 
    [Next] [Last]