วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบ ๒๖ ปี เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค.๕๙