พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ รอง เสธ.ทหาร (๑)
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สปท. ในวันอังคารที่ ๒๖ เม.ย.๕๙ ณ อาคาร บก.สปท.