รายนามคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพรอบสอง

ทำเนียบรายชื่อผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษาของ สมศ. (ข้าราชการบำนาญ /ข้าราชการ กห. ปัจจุบัน)

ทำเนียบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ

รุ่นที่ 1 (29 ก.ค. - 6 ส.ค.45)

รุ่นที่ 2 (8 - 18 ก.ค.46)

ทำเนียบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ

รุ่นที่ 1 (6 - 14 ก.ค.47)

รุ่นที่ 2 (5 - 13 ก.ค.48)

รุ่นที่ 3 (12 - 16 ก.พ.50)

รุ่นที่ 4 (11 - 15 มิ.ย.50)

รุ่นที่ 5 (3 - 10 ส.ค.53)

รุ่นที่ 6 (21 - 29 มิ.ย.54)

รุ่นที่ 7 (15 - 23 มี.ค.55)

รุ่นที่ 8 (18 - 26 มี.ค.56)

ทำเนียบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ

รุ่นที่ 1 (9 - 12 มี.ค.47)

รุ่นที่ 2 (6 - 10 มิ.ย.48)

ทำเนียบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพ

รุ่นที่ 1 (3 - 12 ก.พ.52)

รุ่นที่ 2 (21 - 28 ม.ค.53)

รุ่นที่ 3 (19 - 26 ม.ค.54)

รุ่นที่ 4 (19 - 26 ม.ค.55)

รุ่นที่ 5 (23 - 30 ม.ค.56)