ตัวบ่งชี้
   
   
ตัวบ่งชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
   
ตัวบ่งชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
   
ตัวบ่งชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในสถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูงของ สปท. รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)