พ.อ. ณัฐวุฒิ ดวงจรัส
ผอ.กมศ.บก.สปท.

น.อ.หญิง สิริรัตน์ เนียมอินทร์ ร.น.
รอง ผอ.กมศ.บก.สปท.

พ.อ.อ. มานิตย์ สายบัวตรง
เสมียน กมศ.บก.สปท.

 

น.อ. นริศ มณีนัย
นายทหารปฏิบัติการ ประจำ สปท. ช่วยราชการ กมศ.บก.สปท.

 

พ.ท. วิษณุ สุขสมจิตร
หน.แผนกจัดการและส่งเสริมฯ

พ.ท. ชาติชาย คงเทียน
หน.แผนกตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ

พ.ท.หญิง อลิสา รัตนเสนีย์
หน.แผนกพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานฯ

ร.อ. ทวีศักดิ์ มากเจริญ
ประจำแผนกจัดการและส่งเสริมฯ

ร.อ. ประกิจ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ประจำแผนกตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ

ร.อ. หญิง ณิชชา อู่ชมพูทอง
ประจำแผนกพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานฯ

พ.อ.อ. หญิง ประภาพรรณ อมรโสภณ
เสมียนแผนกจัดการและส่งเสริมการประกันฯ

จ.ส.อ. มานิตย์ มุ่งมาตร
เสมียนแผนกตรวจสอบและประเมินฯ

พ.จ.อ. ตะวัน แสงสว่าง
เสมียนแผนกพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานฯ

พ.อ.ต.หญิง คนึง นามวิเศษ
เสมียนแผนกจัดการและส่งเสริมการประกันฯ

ส.ต.หญิง สุรัตน์ดา พรหมสิงห์
เสมียนแผนกตรวจสอบและประเมินฯ

 

 

 

 

 

นางจุน พันสุเภาดี
พนักงานราชการ บก.สปท. ช่วยราชการ กมศ.ฯ