ภาพกิจกรรมงานประกันคุณภาพ

 

งานตรวจสอบและประเมินคุุณภาพการศึกษาภายในของ สปท. และ รร.แผนที่ ผท.ทหาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ
    รุ่นที่ ๒

การประชุมหารือเพื่อพัฒนาการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สถาบันการศึกษาในสังกัดกระกลาโหม (ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี)
ในวันที่ 17 มิ.ย.53 เวลา 1330 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.

ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสำหรับสถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ครั้งที่ 2/53 เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 53 เวลา 0900 ณ ห้องภักดีชุมพล ชั้น 6 บก.สปท.

ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสำหรับสถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ครั้งที่ 2/53 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 53 เวลา 0900 ณ ห้องภักดีชุมพล ชั้น 6 บก.สปท.

ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสำหรับสถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
และคณะ ประกอบด้วย ผู้แทน กมศ.บก.สปท. ผู้แทน ยศ.เหล่าทัพ ร่วมประชุมการจัดทำ (ร่าง) กรอบมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
สถาบันการศึกษาสังกัด กห. (ต่ำกว่าปริญญาตรี) เมื่อวันที่ 12 ก.ค.53, 1330 – 1630 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.

ประชุมเตรียมการพัฒนาระบบสารสนเทศ (MIS) งานประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ ในส่วนของ กมศ.บก.สปท.
เมื่อวันที่ 7 ก.ค.53 ณ ห้องประชุมพหลสามัคคีชัย บก.สปท. ชั้น 3

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพ
ระหว่างวันที่ 23 - 26 ส.ค.53 ณ วสท.สปท.

การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ รุ่น 5 วันที่ 3-10 ส.ค.53 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามนำผลประเมินไปใช้ ครั้งที่ 1/2553
ในวันที่ 1 ก.ย.53 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.

ประชุมประจำเดือน พ.ย.53 ในวันที่ 3 พ.ย.53 ณ ห้องประชุมพหลสามัคคีชัย บก.สปท. ชั้น 3

ประชุมดำเนินการตามแผนงาน ในวันที่ 5 ต.ค.53 ณ ห้องประชุมพหลสามัคคีชัย บก.สปท. ชั้น 3

ผอ.กมศ.บก.สปท. นำข้าราชการ กมศ.บก.สปท. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวา มหาราช เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธ.ค.53 ณ บก.สปท.

ประชุมพิจารณาร่างคู่มือ การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม สถาบันการศึกษาสังกัด กห.
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ร่วมกับผู้แทน สมศ. ณ ห้องสิกขวิวัฒน์ สมศ. เมื่อ 1 ธ.ค.53

ประชุมพิจารณาร่างคู่มือ การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม สถาบันการศึกษาสังกัด กห.
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี เมื่อวันพุธที่ 8 ธ.ค.53  ณ ห้องเจ้าหมื่นไวยวรนารถ ชั้น 6 บก.สปท.

งานประชุมวิชาการ 10 ปี สมศ. ระหว่างวันที่ 20-21 ธ.ค.53 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ประชุมเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ รุ่นที่ 3 เมื่อ 24 ธ.ค.53 ณ กมศ.บก.สปท.

ประชุมจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมของ บก.ทท. ณ ห้องประชุม กพ.ทหาร 1

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามนำผลประเมินไปใช้ ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 20 ม.ค.54 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ.

การประชุมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา รร.ตท.สปท. รอบสาม ในวันที่ 22 มี.ค.54 ณ ห้องประชุมพหลสามัคคีชัย ชั้น 3 บก.สปท.

การประชุมยกระดับคุณภาพวารสารของกองทัพสู่เกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ วันที่ 11 เม.ย.54 ณ ห้องเจ้าหมื่นไวยวรนารถ ชั้น 6 บก.สปท.

กิจกรรมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาฯ รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 19 - 26 ม.ค.55 ณ บก.สปท.

ภาพการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ รร.ชท.สปท. เมื่อวันที่ 14-16 ธ.ค.54

ประมวลภาพตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. เมื่อวันที่ 20 - 20 มิ.ย.55

ประมวลภาพตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ รร.แผนที่ ผท.ทหาร เมื่อวันที่ 2 - 4 ก.ค.55