มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
   
   
มาตรฐานการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) สำหรับโรงเรียนเสนาธิการทหารบก (ส่วนบัณฑิตศึกษา)
   
มาตรฐานการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) สำหรับ รร.เหล่าทัพ (รร.จปร.  รร.นร.  รร.นอ.)
   
มาตรฐานการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) สำหรับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.)
   
มาตรฐานการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) สำหรับวิทยาลัยพยาบาล (เหล่าทัพ)
   
มาตรฐานการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับต่ำปริญญาตรีขึ้นไป รอบที่สาม (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)