เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติสำหรับอุดมศึกษาในประเทศไทย
มาตรฐานการศึกษาของชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553