ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งต่าง ๆ
   
คำสั่ง กห. (เฉพาะ) ๒๑/๕๓ ลง ๒๙ ม.ค.๕๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ
   
คำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๓๘๗/๕๒ ลง ๒๑ ธ.ค.๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓
   
คำสั่ง บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๔๒๒/๕๒ ลง ๒๑ ธ.ค.๕๒ เรื่อง ให้ข้าราชการสัมมนาเชิงปฏิบัตการการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.แผนที่ ผท.ทหาร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓
   
คำสั่ง ทท (เฉพาะ) ที่ ๕๕/๕๑ ลง ๑๘ เม.ย.๕๑ เรื่อง นโยบายด้านการศึกษาของกองทัพไทย
   
คำสั่ง คศษ.บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๑/๕๒ ลง ๑๙ ส.ค.๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสำหรับสถาบัน การศึกษาของกองทัพ
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
   
คำสั่ง คศษ.บก.ทท. (เฉพาะ) ที่ ๒/๕๒ ลง ๑๙ ส.ค.๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสำหรับสถาบันการศึกษาของกองทัพ
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
   
คำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๓๔๖/๔๖ ลง ๒๘ พ.ค.๔๖ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร
   
คำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๒๒๐/๔๕ ลง ๒๐ ก.ค.๔๕ เรื่อง นโยบายด้านการศึกษา กห.
   
คำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๓๖/๔๔ ลง ๒๐ มี.ค.๔๔ เรื่อง นโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถาบันการศึกษาของกระทรวงกลาโหม
   
คำสั่ง คณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ ๒/๒๕๕๒ ลง ๘ ม.ค.๕๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการนำผลประเมินไปใช้
   
คำสั่ง คณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ ๒/๒๕๕๓ ลง ๑๕ มี.ค.๕๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
คำสั่ง คณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ ๓/๒๕๕๓ ลง ๑๕ มี.ค.๕๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
   
คำสั่ง คณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ ๔/๒๕๕๓ ลง ๑๕ มี.ค.๕๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
   
คำสั่ง คณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ ๒๐/๒๕๕๓ ลง ๒๕ ส.ค.๕๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามนำผลประเมินไปใช้
   
คำสั่ง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ ๕๓/๒๕๕๓ ลง ๒๕ พ.ย.๕๓
เรื่อง คณะกรรมการตรวจพิจารณาร่างคู่มือการประเมินคุณภาพภาพนอก รอบสาม สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
   
คำสั่งกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ ๗/๕๔ ลง ๖ ม.ค.๕๔
เรื่อง ให้ข้าราชการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ
   
ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของโรงเรียนทหาร พ.ศ.2555
   
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพทหาร ระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2556
   
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556
   
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัด กห.