กำหนดการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอกสถาบันการศึกษาของกองทัพ