ภารกิจหน่วย


กองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

          มีหน้าที่ พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับ การปรับปรุงพัฒนาระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรม การกำหนดมาตรฐานการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรม การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรม ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา การรายงานผลการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันการศึกษาของกองทัพ การพัฒนางานประกันคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรมของกองทัพ การเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ กิจกรรม รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการเชื่อมโยงและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกองบัญชาการกองทัพไทย ตลอดจนการควบคุมการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายงานประกันคุณภาพการฝึกศึกษาและการศึกษาอบรมให้สอดคล้องกับนโยบายของกองบัญชาการกองทัพไทย และนอกกองทัพไทย

แผนกจัดการและส่งเสริมการประกันคุณภาพ

          มีหน้าที่ดำเนินการด้านงานธุรการ งานกำลังพล การรวบรวมแผนงาน โครงการ งบประมาณ การประชุม การสัมมนา การพัฒนากลังพลให้มีความรู้ความเข้าใจ การประกันคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรมของกองทัพ การพัฒนากำลังพลให้เป็นผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรมของกองทัพ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ การเผยแพร่ข้อมูลความรู้และกิจกรรม รวมทั้งสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรมของกองทัพไทยและนอกกองทัพไทย

แผนกตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

          มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงานดำเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรมสถาบันการศึกษาของกองทัพ การติดตามดำเนินงาน การศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันการศึกษาของกองทัพ

แผนกพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

          มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ระบบต่างๆ ที่ใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา และดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการฝึกศึกษาและการศึกษาอบรมของกองทัพ การกำหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรมของกองทัพ ให้เป็นไปตามความต้องการของกองทัพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรมของกองทัพ

แผนกกรรมวิธีข้อมูล

          มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบโปรแกรมที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ การเตรียมข้อมูล การบันทึกข้อมูล ดำเนินกรรมวิธีข้อมูลในระบบควบคุมการเชื่อมโยงโปรแกรมในระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลกลาง รวมทั้งดำเนินการจัดทำโฮมเพจของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และห้องสมุดกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบอินทราเน็ตของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ทันสมัย กำหนดกฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ และจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของกองบัญชาการกองทัพไทย