วิทยฐานะ


ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการกำหนดวิทยฐานะสำหรับข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอน           รายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชกฤษฎีกา การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร           รายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร           รายละเอียดเพิ่มเติม