วีดิทัศน์พระราชทาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา"

 

ตอนที่ ๑ น้ำคืิอชีวิตแผ่นดิน


 

ตอนที่ ๒ พิทักษ์ป่าพัฒนาสินสายน้ำ


 

ตอนที่ ๓ พืชพรรณปลูกชีวิตมั่นคง


 

ตอนที่ ๔ เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิตสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย