ขออนุมัติร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สปท. พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สปท. พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สปท. พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑