ข้อมูลการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ประกาศ
ข้อมูลประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หมายเหตุ
๒๗ ก.ย. ๖๒
 
๔ ต.ค.๖๒
 
๑๕ ต.ค.๖๒
 
๑๗ ต.ค.๖๒
 
๒๔ ต.ค.๖๒
 
๒๘ ต.ค.๖๒
 
๓๐ ต.ค.๖๒
 
๑ พ.ย.๖๒
 
๘ พ.ย.๖๒
 
๘ พ.ย.๖๒
 
๘ พ.ย.๖๒
 
๑๕ พ.ย.๖๒
 
๑๕ พ.ย.๖๒
 
๑๕ พ.ย.๖๒
 
๑๕ พ.ย.๖๒
 
๑๙ พ.ย.๖๒
 
๒๗ พ.ย.๖๒
 
๒๗ พ.ย.๖๒
 
๑๒ ธ.ค.๖๒
 
๑๒ ธ.ค.๖๒
 
๑๒ ธ.ค.๖๒
 
๒๖ ธ.ค.๖๒
 
๒๖ ธ.ค.๖๒
 
๒๖ ธ.ค.๖๒
 
๙ ม.ค.๖๓
 
๑๕ ม.ค.๖๓
 
๒๘ ม.ค.๖๓
 
๓ ก.พ.๖๓
 
๑๗ ก.พ.๖๓
 

 


* การคอร์รัปชั่น คือ หายนะของชาติและผู้คอร์รัปชั่น *