ข้อมูลการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ประกาศ
ข้อมูลประกาศราคากลาง
หมายเหตุ
๒๓ ก.ย.๖๒
 
๑๓ ก.ย.๖๒
 
๑๓ ก.ย.๖๒
 
๑๓ ก.ย.๖๒
 
๑๓ ก.ย.๖๒
 
๒๘ ส.ค.๖๒
 
๒๘ ส.ค.๖๒
 
๒๑ ส.ค.๖๒
 
๒๑ ส.ค.๖๒
 
๙ ส.ค.๖๒
 
๙ ส.ค.๖๒
 
๙ ส.ค.๖๒
 
๒๔ ก.ค.๖๒
 
๒๔ ก.ค.๖๒
 
๔ ก.ค.๖๒
 
๔ ก.ค.๖๒
 
๔ ก.ค.๖๒
 
๔ ก.ค.๖๒
 
๔ ก.ค.๖๒
 
๔ ก.ค.๖๒
 
๔ ก.ค.๖๒
 
๑๗ มิ.ย.๖๒
 
๑๗ มิ.ย.๖๒
 
๑๗ มิ.ย.๖๒
 
๑๗ มิ.ย.๖๒
 
๑๗ มิ.ย.๖๒
 
๒๗ พ.ค.๖๒
 
๒๗ พ.ค.๖๒
 
๒๗ พ.ค.๖๒
 
๒๗ พ.ค.๖๒
 
๒๘ มี.ค.๖๒
 
๒๘ มี.ค.๖๒
 
๑๕ มี.ค.๖๒
 
๑๒ มี.ค.๖๒
 
๑๒ มี.ค.๖๒
 
๕ มี.ค.๖๒
 
๕ มี.ค.๖๒
 
๕ มี.ค.๖๒
 
๕ มี.ค.๖๒
 
๕ มี.ค.๖๒
 
๒๗ ก.พ.๖๒
 
๒๗ ก.พ.๖๒
 
๒๗ ก.พ.๖๒
 
๒๗ ก.พ.๖๒
 
๗ ก.พ.๖๒
 
๗ ก.พ.๖๒
 
๓๑ ม.ค.๖๒
 
๓๑ ม.ค.๖๒
 
๑๑ ม.ค.๖๒
 
๑๑ ม.ค.๖๒
 
๑๑ ม.ค.๖๒
 
๑๑ ม.ค.๖๒
 
๒๕ ธ.ค.๖๑
 
๒๕ ธ.ค.๖๑
 
๒๕ ธ.ค.๖๑
 
๑๗ ธ.ค.๖๑
 
๑๗ ธ.ค.๖๑
 
๑๒ ธ.ค.๖๑
 
๓๐ พ.ย.๖๑
 
๓๐ พ.ย.๖๑
 
๓๐ พ.ย.๖๑
 
๓๐ พ.ย.๖๑
 
๓๐ พ.ย.๖๑
 
๓๐ พ.ย.๖๑
 
๓๐ พ.ย.๖๑
 
๓๐ พ.ย.๖๑
 
๑๖ พ.ย.๖๑
 
๑๖ พ.ย.๖๑
 
๑๖ พ.ย.๖๑
 
๑๖ พ.ย.๖๑
 
๑๖ พ.ย.๖๑
 
๘ พ.ย.๖๑
 
๘ พ.ย.๖๑
 
๘ พ.ย.๖๑
 
๒๕ ต.ค.๖๑
 
๑๒ ต.ค.๖๑
 
๒ ต.ค.๖๑
 

 


* การคอร์รัปชั่น คือ หายนะของชาติและผู้คอร์รัปชั่น *