ข้อมูลการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ประกาศ
ข้อมูลประกาศราคากลาง
หมายเหตุ
๑๗ มิ.ย.๖๒
 
๑๗ มิ.ย.๖๒
 
๑๗ มิ.ย.๖๒
 
๑๗ มิ.ย.๖๒
 
๑๗ มิ.ย.๖๒
 
๒๗ พ.ค.๖๒
 
๒๗ พ.ค.๖๒
 
๒๗ พ.ค.๖๒
 
๒๗ พ.ค.๖๒
 
๒๘ มี.ค.๖๒
 
๒๘ มี.ค.๖๒
 
๑๕ มี.ค.๖๒
 
๑๒ มี.ค.๖๒
 
๑๒ มี.ค.๖๒
 
๕ มี.ค.๖๒
 
๕ มี.ค.๖๒
 
๕ มี.ค.๖๒
 
๕ มี.ค.๖๒
 
๕ มี.ค.๖๒
 
๒๗ ก.พ.๖๒
 
๒๗ ก.พ.๖๒
 
๒๗ ก.พ.๖๒
 
๒๗ ก.พ.๖๒
 
๗ ก.พ.๖๒
 
๗ ก.พ.๖๒
 
๓๑ ม.ค.๖๒
 
๓๑ ม.ค.๖๒
 
๑๑ ม.ค.๖๒
 
๑๑ ม.ค.๖๒
 
๑๑ ม.ค.๖๒
 
๑๑ ม.ค.๖๒
 
๒๕ ธ.ค.๖๑
 
๒๕ ธ.ค.๖๑
 
๒๕ ธ.ค.๖๑
 
๑๗ ธ.ค.๖๑
 
๑๗ ธ.ค.๖๑
 
๑๒ ธ.ค.๖๑
 
๓๐ พ.ย.๖๑
 
๓๐ พ.ย.๖๑
 
๓๐ พ.ย.๖๑
 
๓๐ พ.ย.๖๑
 
๓๐ พ.ย.๖๑
 
๓๐ พ.ย.๖๑
 
๓๐ พ.ย.๖๑
 
๓๐ พ.ย.๖๑
 
๑๖ พ.ย.๖๑
 
๑๖ พ.ย.๖๑
 
๑๖ พ.ย.๖๑
 
๑๖ พ.ย.๖๑
 
๑๖ พ.ย.๖๑
 
๘ พ.ย.๖๑
 
๘ พ.ย.๖๑
 
๘ พ.ย.๖๑
 
๒๕ ต.ค.๖๑
 
๑๒ ต.ค.๖๑
 
๒ ต.ค.๖๑
 

 


* การคอร์รัปชั่น คือ หายนะของชาติและผู้คอร์รัปชั่น *