ข้อมูลการประกาศราคากลาง ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ประกาศ
ข้อมูลประกาศราคากลาง
หมายเหตุ
๒๑ ม.ค.๖๓
 

 


* การคอร์รัปชั่น คือ หายนะของชาติและผู้คอร์รัปชั่น *