ข้อมูลการประกาศราคากลาง ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ประกาศ
ข้อมูลประกาศราคากลาง
หมายเหตุ
๒๕ ต.ค.๖๑
 
๒๕ ต.ค.๖๑
 
๒๕ ต.ค.๖๑
 
๒๕ ต.ค.๖๑
 

 


* การคอร์รัปชั่น คือ หายนะของชาติและผู้คอร์รัปชั่น *