ข้อมูลการประกาศราคากลาง ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ประกาศ
ข้อมูลประกาศราคากลาง
หมายเหตุ
๒๓ ส.ค.๖๑
 
๑๗ ส.ค.๖๑
 
๑๗ ส.ค.๖๑
 
๗ ส.ค.๖๑
 
๑ ส.ค.๖๑
 
๑ ส.ค.๖๑
 
๑ ส.ค.๖๑
 
๒ ก.ค.๖๑
 
๒ ก.ค.๖๑
 
๒๑ มิ.ย.๖๑
 
๑๙ มิ.ย.๖๑
 
๗ มิ.ย.๖๑
 
๗ มิ.ย.๖๑
 
๗ มิ.ย.๖๑
 
๒๔ พ.ค.๖๑
 
๒๒ พ.ค.๖๑
 
๒๒ พ.ค.๖๑
 
๒๒ พ.ค.๖๑
 
๒๒ พ.ค.๖๑
 
๑๐ พ.ค.๖๑
 
๑๐ พ.ค.๖๑
 
๑๐ พ.ค.๖๑
 
๑๐ พ.ค.๖๑
 
๒๖ เม.ย.๖๑
 
๒๕ เม.ย.๖๑
 
๒๕ เม.ย.๖๑
 
๒๕ เม.ย.๖๑
 
๒๕ เม.ย.๖๑
 
๒๗ มี.ค.๖๑
 
๕ มี.ค.๖๑
 
๕ มี.ค.๖๑
 
๒๑ ก.พ.๖๑
 
๑๔ ก.พ.๖๑
 
๑๔ ก.พ.๖๑
 
๒๕ ธ.ค.๖๐
 
๗ ธ.ค.๖๐
 
๒๗ พ.ย.๖๐
 
๗ พ.ย.๖๐
 
๗ พ.ย.๖๐
 
๗ พ.ย.๖๐
 
๗ พ.ย.๖๐
 
๖ พ.ย.๖๐
 
๖ พ.ย.๖๐
 
๖ พ.ย.๖๐
 
๖ พ.ย.๖๐
 
๖ พ.ย.๖๐
 
๒๕ ต.ค.๖๐
 
๒๕ ต.ค.๖๐
 
๒๕ ต.ค.๖๐
 
๒๕ ต.ค.๖๐
 
๒๗ ก.ย.๖๐
 
๒๐ ก.ย.๖๐
 

 


* การคอร์รัปชั่น คือ หายนะของชาติและผู้คอร์รัปชั่น *