ข้อมูลการประกาศราคากลาง ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วันที่ประกาศ
ข้อมูลประกาศราคากลาง
หมายเหตุ
๑๑ ส.ค.๖๐
 
๒๗ ก.ค.๖๐
 
๖ ก.ค.๖๐
 
๖ ก.ค.๖๐
 
๖ ก.ค.๖๐
 
๓๐ มิ.ย.๖๐
 
๓๐ มิ.ย.๖๐
 
๒๒ มิ.ย.๖๐
 
๒๑ มิ.ย.๖๐
 
๒๑ มิ.ย.๖๐
 
๙ มิ.ย.๖๐
 
๙ มิ.ย.๖๐
 
๒๒ พ.ค.๖๐
 
๒๒ พ.ค.๖๐
 
๓ พ.ค.๖๐
 
๒๖ เม.ย.๖๐
 
๒๔ เม.ย.๖๐
 
๒๑ เม.ย.๖๐
 
๑๙ เม.ย.๖๐
 
๑๙ เม.ย.๖๐
 
๓ เม.ย.๖๐
 
๑๔ มี.ค.๖๐
 
๑๔ มี.ค.๖๐
 
๑๔ มี.ค.๖๐
 
๑๓ มี.ค.๖๐
 
๑๐ มี.ค.๖๐
 
๗ มี.ค.๖๐
 
๒๗ ก.พ.๖๐
 
๒๔ ม.ค.๖๐
 
๒๓ ม.ค.๖๐
 
๒๓ ม.ค.๖๐
 
๒๐ ม.ค.๖๐
 
๒๖ ธ.ค.๕๙
 
๑๓ ธ.ค.๕๙
 
๑๓ ธ.ค.๕๙
 
๑๓ ธ.ค.๕๙
 
๑๓ ธ.ค.๕๙
 
๑ ธ.ค.๕๙
 
๑ ธ.ค.๕๙
 
๓๐ พ.ย.๕๙
 
๓๐ พ.ย.๕๙
 
๓๐ พ.ย.๕๙
 
๓๐ พ.ย.๕๙
 
๒๘ พ.ย.๕๙
 
๒๘ พ.ย.๕๙
 
๒๘ พ.ย.๕๙
 
๑๖ พ.ย.๕๙
 
๑๖ พ.ย.๕๙
 
๑๖ พ.ย.๕๙
 
๑๔ พ.ย.๕๙
 
๘ พ.ย.๕๙
 
๔ พ.ย.๕๙
 
๔ พ.ย.๕๙
 
๒ พ.ย.๕๙
 
๒ พ.ย.๕๙
 
๒๗ ต.ค.๕๙
 
๒๐ ต.ค.๕๙
 
๑๗ ต.ค.๕๙
 
๑๗ ต.ค.๕๙
 
๑๗ ต.ค.๕๙
 
๑๗ ต.ค.๕๙
 
๑๓ ต.ค.๕๙
 
๑๑ ต.ค.๕๙
 
๗ ต.ค.๕๙
 

 


* การคอร์รัปชั่น คือ หายนะของชาติและผู้คอร์รัปชั่น *