ข้อมูลการประกาศสอบราคา ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ประกาศ
เรื่องประกาศ พร้อมตารางแและราคากลาง
วันกำหนดยื่นซอง
ผู้รับซอง - ผู้ยื่นซอง
ประกาศรายชื่อ
ผู้ชนะการสอบราคา
๑๘ พ.ค.๖๓
     
๑๘ ก.พ.๖๓
๒๖ ก.พ.๖๓
๑๗ ก.พ.๖๓
๑๔ ก.พ.๖๓
๒๗ ม.ค.๖๓
๑๒ ก.พ.๖๓
๒๑ ม.ค.๖๓
-
-
-
๑๑ ก.ย.๖๒
๑๙ ก.ย.๖๒
๖ ก.ย.๖๒
๒๓ ก.ย.๖๒
๕ ก.ย.๖๒
๑๖ ก.ย.๖๒
๓๐ ส.ค.๖๒
-
-
-

 

* การคอร์รัปชั่น คือ หายนะของชาติและผู้คอร์รัปชั่น *